Newsletter
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:
 

TETRA EX 1200 PLUS vonkajší kanistrový filter

Kód produktu: 15013

(534 hodnotení)160.32 €

Počet produktov na sklade: na objednávku

Dostupnosť: 3 – 14 dní


Technické údaje EX 600 Plus EX 800 Plus EX 1200 Plus  
Prietok vody (L/h) 630 790 1300  
Vhodná veľkosť akvária 60–120L 100–300L 250–500L  
Filtračný kôš (počet) 3 4 4  
Kapacita filtra (L) 5,7 6,6 12,0  
Dĺžka pripájacého káblu (m) 1,65 1,65 1,65  
Vnútorný priemer hadice (mm) 12 12 16  
Frekvencia (Hz) 50 50 50  
Spotreba energie (W) 7,5 10,5 19,5  
Konfigurovaná spotreba energie (W) 5,5 7,6 15,5  
Napätie 230 V 230 V 230 V  


ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Správne používanie
Tento filter slúži na čistenie vody v akváriu. Je určený na používanie iba v uzavretých priestoroch. Podmienkou správneho používania je tiež dodržiavanie tohto návodu k používaniu, hlavne bezpečnostných pokynov. Akékoľvek iné používanie, vlastné opravy a úpravy sú považované za nesprávne. Nesprávne používanie môže viesť k vecným škodám a úrazom. Spoločnosť Tetra GmbH neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Zabránenie úrazu elektrickým prúdom

 • filter zapájajte len do odborne nainštalovanej zásuvky (230 V, 50 Hz)
 • elektrická sieť musí byť zaistená prúdovým chráničom (chybný prúd maximálne 30mA). V prípade pochybností sa obráťte na elektrikára
 • zaistite, aby sa do zásuvky nemohla dostať vlhkosť
 • sieťovú zástrčku vytiahnite v týchto prípadoch:
  • pred každým kontaktom pokožky s vodou
  • pred každým čistením alebo údržbou
  • pri poškodení filtra, hadíc, sieťového káblu alebo sieťovej zástrčky
  • pri poruchách
 • nikdy neotvárajte teleso hlavy filtra
 • sieťový kábel prístroja nevymieňajte, v prípade poškodenia káblu je nutné prístroj zlikvidovať
 • deti od 8 rokov a osoby so zhoršenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znaloťami môže tento prístroj používať iba pod dozorom alebo po poučení o bezpečnostnom používaní a zoznámením s možnými rizikami. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú prevádzať deti bez dozoru.


Konštrukcia a fungovanie
Tento filter čistí vodu v akváriu. Filtračná nádoba je mimoakvária. S vnútorným priestorom akvária je nádoba spojená hadicami so sacími rúrkami. Nasávaná voda prechádza vo filtračnej nádobe rôznymi filtračnými materiálmi, z nich každý filtruje špecifické častice nečistôt. Tieto filtračné materiály čistia vodu biologicky, chemicky a mechanicky. Vyčistená voda tečie hadicou do výtokovej rúrky a tryskami sa vracia do akvária.

INŠTALÁCIA A NASTAVENIA
Príprava filtra

 1. Otvorenie filtra
 • podľa obrázku odopnite 4 uzatváracie spony smerom nahor a zároveň of filtračnej nádoby
 • odklopnite uzatváracie spony dole
 • po odklopení všetkých spon dajte dole hlavu fitra z filtračnej nádoby
 
 1. Príprava filtračných materiálov
 • vyberte z filtračnej nádoby krycú mriežku (7), všetky filtračné koše (11) a filtračné materiály (8, 9, 10, 12, 13)
 • vybaľte filtračné materiály
 • zaistite ekologickú likvidáciu obalov
 • pred prvým použitím vyčistite biologické filtračné guličky Tetra BB, molitanové vložky BF a keramické filtračné krúžky Tetra CR čistou vodou z vodovodu
 
 1. Plnenie filtračnej nádoby

Na hornom okraji filtračnej nádoby, krycej mriežke a filtračných košoch sú šípky označujúce spravne umiestnenie.

 • krycú mriežku a všetky fitračné koše umiestnite tak, aby všetky šípky ukazovali rovnakým smerom ako šípka na filtračnej nádobe
 • krycú mriežku, filtračné koše a filtračné materiály nasaďte v správnom poradí (pozri obrázok A) do filtračnej nádoby
 
 1. Zatvorenie filtra
 • hlavu filtra umiestnite tak, aby trubica (23) bola nad priechodným otvorom (24) v krycej nádrží
 • podľa obrázku nasaďte hlavu filtra na filtračnú nádobu
 • zapnite 4 uzatváracie spony
 
 1. Nasadenie adaptéru na hadice
 • skontrolujte, či je na adaptéri hadíc (2) zdvihnutý kryt (26)
 • skontrolujte, či je zaisťovacia páčka (25) v polohe „otvorené“ (ako na predchádzajúcom obrázku)
 • nasaďte adaptér hadíc do príslušného výrezu (5) v hlave filtra
 • adaptér hadíc zatlačte úplne do výrezu
 • zaisťovaciu páčku otočte úplne do polohy „zatvorené“
 • sklopte zaisťovaciu páčku dole
 • sklopte kryt dole
 • skontrolujte, či sú adaptér hadíc, zaisťovacia páčka a kryt v polohe znázornenej na obrázku
 
 1. Nasadenie hadíc
 • nasaďte oba uzátvaracie ventily (1) na prípojky adaptéra hadíc
 • matice (27) utiahnite smerom doprava
 • na každé pripojovacie hrdlo (29) nasaďte hadice
 • otáčajte zaisťovacími maticami hadíc (28) proti smeru hodinových ručičiek, až kým nie sú hadice správne upevnené
 
 1. Inštalácia filtra
 • EX 600 Plus – vzdialenosť 50–150 cm
 • EX 800 Plus – vzdialenosť 60–150 cm
 • EX 1200 Plus – vzdialenosť 80–150 cm
 
 1. Montáž sacích a výtokových rúrok
 • podľa obrázku B spojte sacie rúrky
 • nasaďte penový vstupný filter (18) na sacie sítko filtru
 • podľa obrázku C spojte výtokové rúrky

  Prísavky slúžia na upevnenie sacích a výtokových rúrok. Úchytky slúžia na pripnutie prísavok k rúrkam. Súčasťou dodávky sú krátke a dlhé spony. Dĺžka úchytu určuje vzdialenosť rúrky od steny akvária. K montáži použijte úchyty vhodné pre konkrétne podmienky.

 • nasaďte úchyty na prísavky
 • pripnite úchyty na sacie a výtokové rúrky
 • podľa obrázku upevnite sacie rúrky (30) zvysle na vnútornú stenu akvária

  Výtokovú rúrku (31) môžete podľa potreby skrátiť.

 • výtokovú rúrku umiestnite na vnútornú stenu akvária vodorovne na hladinu vody

  Vstup do filtra má na adaptéri hadíc (2) označenie IN. Výstup z filtra má označenie OUT.

 • hadicu, ktorá vedie od vstupu IN, pripojte k sacej rúrke (30)
 • hadicu, ktorá vedie od výstupu OUT, k výtokovej rúrke (31)

  Pokiaľ sú hadice zlomené alebo pokrútené, fungujú horšie. Aby sa hadice nalámali a nekrútili. Môžete ich podľa podmienok montáže skrátiť.

 • umiestnite hadice tak, aby sa nelámali ani nekrútili


Uvedenie filtra do prevádzky

 • otvorte oba uzatváracie ventily (1)
 • niekoľkokrát po sebe stlačte spúšťajúce tlačidlo (3), až kým filter nezačne plniť vodu
 • počkajte, až kým bude vidieť vodu v hadici, ktorá vedie do výtokovej rúrky


VAROVANIE:
Nebezpečenstvo smrtelného úrazu elektrickým prúdom.

 • používajte odborne nainštalovanú zásuvku
 • skontrolujte, či na filtri, hadiciach, sieťovom kábly a sieťovej zástrčke nie je vidieť poškodenie
 • v prípade poškodenia nezapájajte sieťovú zástrčku do zásuvky


POZOR:
Nebezpečenstvo poškodenia filtra pri chode čerpadla na sucho. Pokiaľ je filter pripojený k elektrickej sieti, je spustené čerpadlo.

 • dbajte na to, aby čerpadlo nikdy nešlo na sucho.
 • sieťovú zástrčku zapojte iba do odborne nainštalovanej zásuvky (230 V, 50 Hz)


POZOR:
Poškodenie vodou pri netesnení rozvodu.

 • hneď po spustení filtra skontrolujte, či sú všetky hadice a spoje tesné
 • v prípade netesnosti ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku
 • prevádzku filtra obnovte až po odstránení netesností
 • tesnosť znovu skontrolujte asi po 30 minútach prevádzky

Prietok vody môžete regulovať pomocou uzatváracích ventilov.

Údržba filtra
 

 1. Intervaly údržby:
  Kontrola Čistenie Výmena  
Filtračná vložka Tetra FF 1-krát mesačne  
Aktívne uhlie Tetra CF každé 2–4 týždne  
Biologické filtračné guličky Tetra BB každých 12 mesiacov pri zanesení silným znečistením keď sa nedajú nečistoty z povrchu opláchnuť  
Molitanová vložka Tetra BF každých 6 mesiacov pri zistení znečistenia každých 12 mesiacov  
Keramické filtračné krúžky Tetra CR každých 12 mesiacov pri zanesení silným znečistením keď sa nedajú nečistoty z povrchu opláchnuť  
Rotor keď motor nebeží alebo je menší prietok vody  
 
 1. Príprava k údržbe:

VAROVANIE:
Nebezpečenstvo smrtelného úrazu elektrickým prúdom.

 • pred prácou s filtrom vytiahnite sieťovu zástrčku
 • nikdy nedávajte ruky do vody, pokiaľ je filter zapojený v sieti
 
 • vytiahnite sieťovu zástrčku
 • zavrite oba uzatváracie ventili (1)
 • na adaptéri hadíc (2) zdvihnite kryt (26)
 • zdvihnite zaisťovaciu páčku (25) nahor
 • zaisťovaciu páčku otočte úplne do polohy „otvorené“
 • vytiahnite adaptér hadíc z hlavy filtra
 • otvorte filter spôsobom napísaným v sekcii „otvaranie filtra“
 • vyberte z filtračnej nádoby kryciu mriežku, filtračné materiály a filtračné koše
 
 1. Údržba filtračných materiálov

POZOR:
Nebezpečenstvo poškodenia filtračných baktérií vodou z vodovodu.

 • na čistenie filtračných materiálov používajte iba vodu z akvária
 
 • biologické filtračné guličky Tetra BB, molitanové vložky Tetra BF a keramické filtračné krúžky Tetra CR dôkladne vyčistite čistou vodou z akvária
 • filtračné materiály vymieňajte podľa údajov v nasledujúcej tabuľke
 
 1. Údržba rotora

Rotor je na spodnej strane hlavy filtra. Rotor sa skladá z telesa rotora (36) a osky (34).

 • otočte kryt (35) puzdra rotora do polohy „open“
 • dajte dole kryt
 • vyberte rotor
 • pokiaľ je rotor poškodený, vymeňte ho
 • vyčistite rotor teplou vodou z vodovodu
 • nasaďte rotor naspäť
 • zatvorte kryt
 
 1. Údržba tesnenia hlavy filtra
 • pokiaľ je poškodené tesnenie hlavy filtra (37), vymeňte ho
 • vyčistite tesnenie hlavy filtra teplou vodou z vodovodu
 • dbajte na to, aby tesnenie hlavy filtra sedelo všade tesne k hlave filtra
 
 1. Čistenie penového vstupného filtra
 • pokiaľ je penový vstupný filter (18) poriadne znečistený, vyčistite ho čistou vodou


Skladovanie filtra

 • vytiahnite sieťovú zástrčku
 • odstráňte z filtra vodu
 • uložte filter na suché miesto


Likvidácia filtra

 • podrobné informácie o likvidácií získate od príslušných úradov
 • filter zlikvidujte podľa predpisov


Záruka
3-ročná záruka
Vďaka moderným výrobným postupom, vysoko kvalitným komponentom a prísnej kontrole kvality poskytujeme záruku na obdobie 3 rokov od dátumu predaja na správnu funkciu filtra Tetratec EX Plus. Uschovajte si prosím doklad o nákupe! Záruka sa nevzťahuje na nesprávne používanie, bežné opotrebenie, ani akékoľvek úpravy zariadenia. V prípade reklamácie sa obráťte na svojho miestneho maloobchodného predajcu alebo na Tetra (UK) Ltd, P.O. Box 271, Southampton, SO 18 3ZX. Záruka sa nevzťahuje na hadičky, molitany a prísavky.
Pre uplatnenie záruky je potrebné priložiť doklad o zakúpení.


Otázka na predajcu